MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Przepisy prawne
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

Ustawa z dnia 07.04.2006 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Dz. U nr 79 poz. 550 z 10.05.2006

Ustawa obliguje pracodawcę do przeprowadzenie konsultacji i informowania pracowników o sytuacji w zakładzie pracy w ramach rady pracowników. Wchodzi w życie z dniem 25.05.2006 roku.

Przepisy ustawy mają zastosowanie do pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, zatrudniającego co najmniej 50 pracowników (bez młodocianych). Przejściowo - do dnia 23 marca 2008 r. przepisy ustawy stosuje się do pracodawców zatrudniających co najmniej 100 pracowników.

Przepisów ustawy w kwestii wyboru rady i ochrony jej członków nie muszą stosować:
 1. Przedsiębiorstwa państwowe, w których jest samorząd załogi,
 2. Przedsiębiorstwa mieszane
 3. Państwowe instytucje filmowe.

Z obowiązku powołania rady pracowników zwolniony jest pracodawca, jeżeli zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników, w którym to porozumienie określono sposób informowania i konsultowania, ale nie mniejszy niż wynikający z ustawy. Porozumienie takie winno być zawarte do dnia wejścia w życie ustawy czyli przed 25.05. 2006 roku.


Zakres zagadnień, których dotyczy ustawa:
Informowanie:
 1. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
 2. stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
 3. działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.
Moment informowania: Pracodawca przekazuje informacje w razie przewidywanych zmian lub zamierzonych działań oraz na pisemny wniosek rady pracowników.

Konsultacje:
 1. stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
 2. działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.
Informowanie - przekazywanie danych.
Konsultacja - wymiana poglądów i dialog, który powinien (ale nie musi) doprowadzić do porozumienia.


UWAGA. Art. 16 ust. 2 pozwala pracodawcy nie udostępniać informacji, które byłyby wg obiektywnych kryteriów szkodliwe do zakładu albo zakłócić jego działalność. Ponieważ pojęcie jest bardzo nieostre, może to doprowadzić do nadużywania przez pracodawców tego przepisu. Ponadto członkowie rady są zobowiązani pod karą ograniczenia wolności albo grzywny nie może udostępniać informacji zastrzeżonych przez pracodawcę jak tajne.

Ani informowanie, ani konsultowanie nie naruszają uprawnień związków zawodowych, gdyż te nie tracą swoich dotychczasowych uprawnień. Informując pracodawca przekazuje dane, nie musi się odbyć żadna dyskusja ani wynegocjowane porozumienie. Informowanie w większości przypadków będzie wstępem do konsultacji. Nawet jeżeli odbędą się konsultacje, to ustawa nie obliguje do zakończenia ich porozumieniem, zaznaczając jednak że powinno się dążyć do zawarcia takiego porozumienia. Również zawarcie takiego porozumienia nie wiąże pracodawcę. Celem ustawy jest przede wszystkim stworzenie ciała w ramach, którego pracodawca i przedstawiciele pracowników będą mogli prowadzić dialog.

Powołanie rady.
Ilość członków rady zależy od ilości pracowników i wynosi:
 1. od 50 do 250 pracowników - 3 pracowników;
 2. od 251 do 500 pracowników - 5 pracowników;
 3. powyżej 500 pracowników - 7 pracowników.
Tryb powołania rady uzależniony jest od tego czy w zakładzie działają związki zawodowe.
 1. Jeżeli w zakładzie są związki zawodowe.
  • Jedna organizacja związkowa - zarząd tej organizacji wybiera członków rady i powiadamia o tym pracodawcę,
  • Więcej niż jedna organizacja - organizacje zwierają porozumienie o sposobie wyboru członków rady, następnie na jego podstawione same wybierają członków i zawiadamiają pracodawcę. Każda organizacja ma prawo wyboru co najmniej 1 członka rady. Jeżeli organizacje jest więcej niż członków rady, każda z organizacji ma prawo wyboru 1 członka rady. W takiej sytuacji ilość członków rady powinna ulec zwiększeniu. Organizacje mogą jednak w porozumieniu same określić inne zasady wyboru rady.
 2. Jeżeli w zakładzie nie działają związki zawodowe radę wybierają w bezpośrednich wyborach pracownicy. Pracodawca na pisemny wniosek 10% pracowników organizuje wybory. W przypadku, kiedy w zakładzie zacznie działać organizacja związkowa, w ciągu 6 miesięcy od zawiadomienia o powstaniu organizacji związkowej wygasają mandaty dotychczasowych członków rady i radę powołuje organizacja związkowa. Nie stosuje się tego, jeżeli do końca kadencji rady pozostało mniej niż 12 miesięcy.

Jeżeli wyboru dokonują pracownicy czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi (oprócz młodocianych). Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi, który ma co najmniej roczny staż pracy. ( nie przysługuje: Regulamin wyborów ustala pracodawca i organizacje związkowe albo pracodawca i przedstawiciele pracowników. W ciągu 30 dniu od ustalenia regulaminu wyznacza się tremie wyborów. Wybory przeprowadza komisja wyborcza i są ważne jeżeli weźmie w nich udział 50% załogi. Jeżeli 50% załogi nie weźmie udziału w wyborach przeprowadza się ponowne wybory po 30 dniach i jej wyniki są wiążące bez względu na ilość osób, jakie wezmą udział w wyborach. Wybory są tajne i bezpośrednie.
Przez organizacje związkowe rozumie się organizacje, mające co najmniej 10 osób, reprezentatywne zgodnie z art. 24125a kodeksu pracy: (...)

§ 1. Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja związkowa:
 1. będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 241 § 1 pkt 1, pod warunkiem że zrzesza ona co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, lub
 2. zrzeszająca co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy - tu KNSZZ Solidarność`80
§ 2. Jeżeli żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia wymogów, o których mowa w § 1, reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca największą liczbę pracowników.

Inicjatywa powołania rady należy więc albo do związków, albo do pracowników tam gdzie nie ma związków.

Rada działa w oparciu o regulamin przez siebie przyjęty. Z pracodawcą ustala zasady i tryb informowania i konsultacji., rozstrzygania spraw spornych. Koszty działania rady wybranej przez związki pokrywają związki. Koszty rady wybranej w zakładach, w których nie ma związków, pokrywa pracodawca. Koszty ewentualnych ekspertyz, o które występuje rada, przed przystąpieniem do konsultacji pokrywane są w sposób określony w porozumieniu, może więc pokrywać je pracodawca. Kadencja rady trwa 4 lata. Stosunek pracy jej członków podlega ochronie przed: wypowiedzeniem, rozwiązaniem, jednostronną zmianą na niekorzyść pracownika. Pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika na przeprowadzenie którejkolwiek z wymienionych czynności . Na czas posiedzenia, o ile nie może się ono odbyć poza godzinami pracy, pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O powołaniu rady pracodawca informuje ministra pracy.