MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

W dniach 8-10.11.2012 roku odbył się X Krajowy Zjazd Delegatów w Ustce. Zjazd dokonał podsumowania minionej kadencji i dokonano wyboru władz. Na podstawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania Komisji Krajowej Komisja Krajowa otrzymała absolutorium za kadencję 2008 - 2012. Wybrano nowe władze Związku. Zgodnie z uchwałą nr 5 KK w kadencji 2012 - 2016 składała się będzie z 15 osób Po 4 miejsca podzieliły między siebie regiony: Wielkopolski i Zachodniopomorski, 3 Białostocko - Łomżyńsko - Suwalski, 2 komisje indywidualne i 1 Region Pomorski. 15 miejsce przypadło przewodniczącemu Komisji Krajowej.

Przewodniczącym Związku na kolejną kadencję wybrano Grzegorza Durskiego. Skład nowo wybranych władz w zakładce.

Zjazd dokonał zmiany Statutu (uchwała nr 7):

 1. Organizacje związkowe mogą istnieć i tworzyć się nawet przy 3 osobach (oczywiście do organizacji poniżej 10 osób nie mają zastosowanie przepisy ustawy o związkach zawodowych),
 2. Członkowie Związku, których organizacje związkowe wykreślono z rejestrów, tracą członkostwo w Związku, o ile w ciągu 6 miesięcy od wykreślenia macierzystej organizacji nie potwierdzą chęci dalszego bycia w Związku,
 3. Regiony i KK mogą tworzy koła członków indywidualnych,
 4. Wprowadzono do Statutu jako kolejną władzę Komisję Mandatowo-Wyborczą.

Ustalono, że quorum Krajowej Komisji Rewizyjnej stanowić będzie 3 osoby.

W trakcie Zjazdu dyskutowano nad planami na następną kadencję oraz rozwojem Związku, również w kontekście współpracy z organizacjami reprezentatywnymi.

Po Zjeździe zebrały się wszystkie władze i ukonstytuowały się. Komisja Krajowa przyjęła preliminarz na 2013, wykreśliła Region Łódź zgodnie z wnioskiem Regionu, postanowiono zarejestrować organizacje związkowe z tego Regionu przy KK - zgodnie z ich wnioskiem - oraz postanowiono o zmianie banku.

Przepisy:

 1. Uchwała nr 2 KK z 07.12.2007 - zasady wyborów organizacji przy KK
 2. Ordynacja
 3. Uchwała nr 2 z 30.03.2012 -treminy wyborów

W dniach 8-9.11.2008 roku odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów w Ustce. Zjazd dokonał podsumowania minionej kadencji i dokonano wyboru władz. Na podstawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania Komisji Krajowej, po dyskusji, Komisja Krajowa otrzymała absolutorium za kadencję 2004 - 2008. Wybrano nowe władze Związku - w załączeniu. Na Zjeździe podjęto 9 uchwał : 3 pierwsze porządkowe, 4 absolutoryjna, 5 powołano Komisję Krajową na następną kadencję. Zgodnie z tą uchwałą KK w kadencji 2008 - 2012 składała się będzie z 17 osób (uchwała nr 5 wraz z załącznikami 1 i 2). Po 4 miejsca podzieliły między siebie regiony: Białostocko - Łomżyńsko - Suwalski, Wielkopolski, Zachodniopomorski; po 2 miejsca otrzymały Region Pomorski oraz komisje indywidualne. 17 miejsce przypadło przewodniczącemu Komisji Krajowej. Uchwałą nr 6 na następną kadencję powołano Komisję Mandatowo - Wyborczej. Zjazd postanowił również:

 1. Pomiędzy Zjazdami Komisja Krajowa i Zarządy Regionu mogą zmniejszać swoje składy w określonych sytuacjach o 30% (uchwała nr 7),
 2. Upoważnił Komisję Krajową do podejmowania wszystkich decyzji dotyczących NSZZ Solidarność`80 Konfederacji (uchwała nr 8),
 3. Zmienił statutu w części dotyczącej sposobu głosowania w sprawach osobowych - w I turze wygrywa ten kandydat, który uzyskał 50% plus 1 głos, jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów przeprowadza się ponowne głosowanie między dwoma kandydatami z największą ilością głosów (uchwała nr 9).

Zjazd przyjął również 3 stanowiska:

 1. W sprawie zmian w systemie emerytalnym - stanowisko,
 2. W sprawie przemysłu okrętowego i sytuacji gospodarczej w kraju - stanowisko,
 3. 1.W sprawie prywatyzacji służby zdrowia - stanowisko.

W trakcie Zjazdu dyskutowano nad planami na następną kadencję, zastanawiano się nad sposobami na zmniejszanie się członków w Związku oraz nad sytuacją wewnętrzną w Związku (przede wszystkim w kontekście niejasnej sytuacji Regionu Łódzkiego) oraz przyszłością naszego kraju.

Przepisy:

 1. Uchwała nr 2 z 30.03.2012 -treminy wyborów
 2. Ordynacja wyborcza
 3. Uchwała nr 1 KK z 07.12.2007
 4. Uchwała nr 2 KK z 07.12.2007

Uchwały i stanowiska podjęte na zjeździe: