MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

Komunikat nr 2 Konwersatorium "O lepszą Polskę"

Postępują prace nad niezależnym Raportem o globalnym kryzysie gospodarczym

17 grudnia 2008 roku w Warszawie, po trzech latach przerwy, wznowiło swoje prace Konwersatorium "O lepszą Polskę", tym razem złożone z ponad 20-stu niezależnych ekonomistów i ekspertów specjalizujących się w sprawach gospodarczych i finansowych (ostatnie posiedzenie - powołanego z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego - Konwersatorium, w którym uczestniczyło ponad 40 intelektualistów i niezależnych ekspertów prezentujących różne poglądy, odbyło się 2 marca 2005 roku na zakończenie prac, które doprowadziły do opracowania Raportu o stanie państwa i sposobach jego naprawy. W nakładzie 5000 egzemplarzy został on opublikowany w czerwcu 2005 roku ).

Konwersatorium wznowiło swoje prace w celu opracowania nowego Raportu poświęconego globalnemu kryzysowi gospodarczemu, który zawierać będzie diagnozę i określenie przyczyn tego kryzysu, zarówno w wymiarze światowym jak i w warunkach polskich, a także propozycje celów, działań i instrumentów prowadzących do jego przezwyciężenia.

W okresie od 17 grudnia ub. roku odbyło się 10 spotkań Konwersatorium. W czasie pierwszego spotkania przyjęto metodologię i określono zakres tematyczny prac Konwersatorium. Następne poświęcone były wybranym aspektom i szczegółowym kwestiom kryzysu. W ich trakcie swoje poglądy na temat globalnego kryzysu zaprezentowali ekonomiści i politolodzy: prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis, prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, prof. dr hab. Andrzej Zawiślak, prof. dr hab. Jan Dziewulski, prof. dr hab. Artur Śliwiński, prof. dr hab. Kazimierz Fiedorowicz, Lesław Michnowski z Komitetu Prognoz PAN, dr Krzysztof Lachowski i dr Zbigniew Klimiuk. Ich wystąpieniom towarzyszyła obfitująca w wiele wątków bardzo twórcza dyskusja. Wszyscy wymienieni autorzy złożyli w wersji elektronicznej teksty swoich wystąpień. W oparciu o nie powstaje już synteza, która złoży się na treść Raportu. Jest ona już w zaawansowanym stanie.

Na podstawie dotychczasowych wystąpień członków Konwersatorium "O lepszą Polskę" można postawić wstępną diagnozę, że globalny kryzys gospodarczy rozwija się w sposób pełzający; ma on charakter strukturalny oraz systemowy i potrwa co najmniej kilka lat. W tej chwili świat znajduję się ciągle w I fazie tego kryzysu. . Jego przebieg przybiera kształt litery W: spadek od września ub. roku, obecnie po potężnych interwencjach rządów USA i państw zachodnich zatrzymanie spadków, potem znowu głębokie spadki a dopiero potem wychodzenie z recesji. Wiele wskazuje na to, że będzie on nie mniej głęboki jak kryzys z lat 1929-1933, choć ma on zupełnie inny przebieg i został spowodowany przez inne przyczyny. Inne też zapewne będą jego skutki: ekonomiczne, społeczne i polityczne. W związku z tym jego przezwyciężenie będzie wymagało zastosowania odmiennych i nowych sposobów, instrumentów i narzędzi. Zdaniem wyżej wymienionych ekonomistów, skutki kryzysu w Polsce w pełni ujawnią się nie wcześniej niż na początku 2010 roku. W skali globalnej pogłębienie kryzysu - jak to już bywało w historii - grozić może wybuchem konfliktów wojennych w różnych regionach świata ( w celu odwrócenia uwagi od konfliktów i problemów wewnętrznych oraz nakręcenia koniunktury ).

Przewidziane są kolejne spotkania i wystąpienia uczestników Konwersatorium "O lepszą Polskę", wśród których będą wybitni eksperci. Warto dodać, iż Konwersatorium współpracuje z Polskim Lobby Przemysłowym (www.plp.info.pl), a jego spotkania odbywają się także w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej ( www.wsz-sw.edu.pl), której grupa profesorów uczestniczy w pracach Konwersatorium.

Zakończenie prac Konwersatorium przewiduje się jesienią tego roku. Jego efektem będzie końcowy niezależny Raport, który zostanie opublikowany. Ponadto wyniki prac Konwersatorium "O lepszą Polskę" zostaną przedstawione na dużej Ogólnopolskiej Konferencji, w trakcie której odbędzie się promocja Raportu poświęconego globalnemu kryzysowi gospodarczemu.

Koordynator prac Konwersatorium "O lepszą Polskę"
dr hab. Paweł Soroka
tel. 0603-425-568