MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

Przepisy wewnątrzzwiązkowe

Ordynacja wyborcza KNSZZ Solidarność'80
Określenie pracodawcy

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 20 grudnia 2012 r. III PZP 7/2012

Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 25[1] ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854 ze zm.) powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji.

Art. 25(1). 1. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących: 1) pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji albo 2) funkcjonariuszami, o których mowa w art. 2 ust. 6, pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji. 2. Organizacja, o której mowa w ust. 1, przedstawia co kwartał - według stanu na ostatni dzień kwartału - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale, pracodawcy albo dowódcy jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, informację o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym o liczbie członków, o których mowa w ust. 1.


Przepisy prawa powszechnego

Ustawa o związkach zawodowych
Ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Ustawa o społecznej inspekcji pracy
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Bank przepisów oferowany jest na stronach polskieustawy.com - bezpłatnym serwisie firmy openlaw.pl.