MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

Przepisy wewnątrzzwiązkowe

Ordynacja wyborcza KNSZZ Solidarność'80
Informacja o ilości członków

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 20 grudnia 2012 r. III PZP 7/2012

Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 25[1] ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854 ze zm.) powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji.


Przepisy prawa powszechnego

Ustawa o związkach zawodowych
Ustawa kodeks pracy
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Ustawa o społecznej inspekcji pracy
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
<