MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

Witaj na stronie Komisji Krajowej KNSZZ Solidarność 80.


Aktualności:

W dniu 23.11.2018 roku odbył się XIII Krajowy Zjazd Delegatów KNSZZ Solidarność`80. Był to zjazd sprawozdawczy, który zgodnie ze statutem odbywa się w połowie kadencji. Zebrani na podstawie sprawozdania Komisji Krajowej i sprawozdania finansowego udzielili Komisji Krajowej skwitowanie za okres 2016-2018. Dyskutowano o rynku pracy i nad przyszłością Związku oraz bieżącą sytuacją gospodarczą i polityczną. Na wniosek delegatów Regionu Białostocko-Łomżyńsko-Suwalskiego i Pomorza Zachodniego, przyjęto stanowisko, dotyczące wystąpienia do władz w sprawie emerytur pomostowych dla kierowców autobusów. W związku z przygotowaniami FZZ do przejęcia w 2019 roku przewodnictwa w Radzie Dialogu Społecznego, zebrani w uchwale nr 5 wyrazili zgodę na podniesienie składek na Konfederację w części przeznaczone na FZZ w roku 2019 o 5 groszy.


Najistotniejsze zmiany ustawy o związkach zawodowych, które weszły w życie od 01.01.2019 roku:

  1. Członkiem związku mogą być osoby zatrudnione na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy,
  2. Przepisy o układach zbiorowych dotyczą też osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy,
  3. Sprawozdawczość – raz na 6 miesięcy, stan na 30.06 i 31.12, nie raz na kwartał, jak dotychczas,
  4. Reprezentatywność na poziomie zakładu pracy uzależniona od liczby wszystkich zatrudnionych, bez względu na podstawę prawną (8% należące do reprezentowanych, takich jak FZZ, i 15% pozostałe organizacje), a na potrzeby porozumienia przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcy oraz innych wewnątrzzakładowych porozumień, za reprezentatywne uważa się te, które dodatkowo mają 5% pracowników (np. regulamin wynagrodzenia czy inne wewnątrzzakładowe akty prawne muszą podpisać organizacje reprezentatywne, wśród których członków jest przynajmniej 5% pracowników zatrudnianych przez pracodawcę)
  5. Przepisy dotyczące stwierdzenia reprezentatywności, zamieszczono w ustawie o zz,.
  6. Można żądać wglądu do informacji o ilości członków w innych organizacjach związkowych u pracodawcy,
  7. Termin na odmowę wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z chronionym działaczem związkowym za wypowiedzeniem albo zmianę warunków pracy i płacy wynosi 14 dni roboczych, bez wypowiedzenie 7 dni roboczych; brak opinii w tych terminach jest traktowane jako wyrażenie zgody.

Treść ustawy:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910550234/U/D19910234Lj.pdf
Treść ustawy zmieniającej:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1608/1