MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

Aktualności:

W dniu 28.04.2023 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej, tym razem w Białymstoku. W trakcie posiedzenia omawiano sytuację w poszczególnych organizacjacj i regionach, szczególnie dużo miejsca poświęcając sytuacji w kopalniach węgla brunatnego i w spółkach energetycznych, w związku z planowaną restrukturyzacją rynku elektroenergetycznego, co będzie wpływało na sytuację pracowników. Dokonano korekty preliminarza na rok bieżący. Członkowie KK zapoznali się z informacją o podniesieniu składek przez FZZ. Następne posiedzenie zaplanowano w Bełchatowie.


W dniach 8-10.09.2022 odbył się XVIII Zjazd Krajowy Delegatów, był to zjazd wyborczy. Dotychczasowy przewodniczący Grzegorz Durski, po wieloletniej pracy dla Związku, postanowił zakończyć swoją pracę i przejść na zasłużoną emeryturę. Zjazd uhunorował Go, nadając tytuł Honorowego Przewodniczącego Związku. Nową przewodniczącą wybrano Izabelę Grzenkowicz, dotychczasową Sekretarz KK. Wybrano też wszystkie władze Związku - spis w zakładce "Władze". Z powodu problemów z wyborami władz w związku z epidemią Covid - 19, Zjazd postanowił, że poprzednia kadencja zakończyła się w 2022, a obecne władze zostały wybrane na okres 2022 - 2026. Kadencja władz zakładowych, międzyzakładowych i regionalnych wybranych w 2020-2022 też skończy się w 2026. W trakcie Zjazdu dyskutowano o możliwościach rozwoju Związku . Podjęto uchwały w sprawach organizacyjnych oraz stanowisko krytykujące projektowane zmiany w ustawie o sporach zbiorowych.


W dniu 23.11.2018 roku odbył się XIII Krajowy Zjazd Delegatów KNSZZ Solidarność`80. Był to zjazd sprawozdawczy, który zgodnie ze statutem odbywa się w połowie kadencji. Zebrani na podstawie sprawozdania Komisji Krajowej i sprawozdania finansowego udzielili Komisji Krajowej skwitowanie za okres 2016-2018. Dyskutowano o rynku pracy i nad przyszłością Związku oraz bieżącą sytuacją gospodarczą i polityczną. Na wniosek delegatów Regionu Białostocko-Łomżyńsko-Suwalskiego i Pomorza Zachodniego, przyjęto stanowisko, dotyczące wystąpienia do władz w sprawie emerytur pomostowych dla kierowców autobusów. W związku z przygotowaniami FZZ do przejęcia w 2019 roku przewodnictwa w Radzie Dialogu Społecznego, zebrani w uchwale nr 5 wyrazili zgodę na podniesienie składek na Konfederację w części przeznaczone na FZZ w roku 2019 o 5 groszy.


Najistotniejsze zmiany ustawy o związkach zawodowych, które weszły w życie od 01.01.2019 roku:

 1. Członkiem związku mogą być osoby zatrudnione na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy,
 2. Przepisy o układach zbiorowych dotyczą też osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy,
 3. Sprawozdawczość – raz na 6 miesięcy, stan na 30.06 i 31.12, nie raz na kwartał, jak dotychczas,
 4. Reprezentatywność na poziomie zakładu pracy uzależniona od liczby wszystkich zatrudnionych, bez względu na podstawę prawną (8% należące do reprezentowanych, takich jak FZZ, i 15% pozostałe organizacje), a na potrzeby porozumienia przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcy oraz innych wewnątrzzakładowych porozumień, za reprezentatywne uważa się te, które dodatkowo mają 5% pracowników (np. regulamin wynagrodzenia czy inne wewnątrzzakładowe akty prawne muszą podpisać organizacje reprezentatywne, wśród których członków jest przynajmniej 5% pracowników zatrudnianych przez pracodawcę)
 5. Przepisy dotyczące stwierdzenia reprezentatywności, zamieszczono w ustawie o zz,.
 6. Można żądać wglądu do informacji o ilości członków w innych organizacjach związkowych u pracodawcy,
 7. Termin na odmowę wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z chronionym działaczem związkowym za wypowiedzeniem albo zmianę warunków pracy i płacy wynosi 14 dni roboczych, bez wypowiedzenie 7 dni roboczych; brak opinii w tych terminach jest traktowane jako wyrażenie zgody.

Treść ustawy:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910550234/U/D19910234Lj.pdf
Treść ustawy zmieniającej:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1608/1


XIV Zgromadzenie Konfederacji


W dniu 22.08.2018 roku zostały opublikowane zmiany do ustawy o związkach zawodowych, które wchodzą w życie 01.01.2019 roku. Treść ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1608/1

Najistotniejsza zmiany:

 1. Członkiem związku mogą być osoby zatrudnione na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy
 2. Przepisy o układach zbiorowych dotyczą też osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy
 3. Sprawozdawczość – raz na 6 miesięcy, nie raz na kwartał, jak dotychczas
 4. Reprezentatywność na poziomie zakładu pracy uzależniona od liczby wszystkich zatrudnionych, bez względu na podstawę prawną (8% należące do reprezentowanych, takich jak FZZ, i 15% pozostałe organizacje), a na potrzeby porozumienia przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcy oraz innych wewnątrzzakładowych układów pracy 5%”.

Terminy zebrań sprawozdawczych – uchwała z 27.04.2018.


Stanowisko KK w sprawie wieku emerytalnego i odpowiedź rządu RP.


W dniu 09.05.2017 odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej, w Białymstoku. Omawiano przede wszystkim sytuację w poszczególnych organizacjach związkowych. W trakcie posiedzenia dużo czasu poświęcono sytuacji w Zespole Elektrowni Pątnów – Adamów– Konin. Trwa tam spór pomiędzy związkami a pracodawcą, dotyczący przede wszystkim przeszłości istnienia tego zakładu. Jedna z kopalń jest zamykana, co oczywiście oznacza zwolnienia. Właściciel miał, zgodnie z warunkami zakupu, rozwijać zakład, zwiększać jego potencjał, tymczasem dzieje się odwrotnie. Przeprowadzane są zwolnienia grupowe, przyszłość zakładu jest niepewne, trwa spór zbiorowy. Również jedna z organizacji związkowych Pomorza Zachodniego, przy SPA Dąbie w Szczecinie, jest w trakcie sporu, prowadzone są mediacje, w związku z wieloletnim brakiem urealniania wynagrodzenia.

W części poświęconej sprawom organizacyjnym przewodniczący Grzegorz Durski przedstawił informację o przygotowaniach do Zjazdu Statutowego FZZ.

Region Białostocko-Łomżyńsko- Suwalski wnioskował o wprowadzenie do ustawy o związkach zawodowych zapisy, żeby pracownicy, którzy nie są członkami związków zawodowych, a w wyniku działa związków otrzymują podwyżki, byli zobligowania do wpłacania na rzecz związków z tego tytułu drobnych opłat. Postanowiono, że wniosek w tej sprawie zostanie skierowany do FZZ.

Przewodniczący został zobligowany, aby wystąpić do rządu RP z wnioskiem o zmianę ustawy emerytalnej w zakresie możliwości uzyskania uprawnień emerytalnych bez względu na wiek po przepracowaniu 35 (kobiet) i 40 (mężczyźni) lat.

Prezydium przygotuje na następne posiedzenie KK regulamin nagrody związkowej, przyznawanej za długoletnią przynależność oraz aktywne działanie na rzecz KNSZZ Solidarność`80.

W dniach 3-5.11.2016 roku odbył się XII Krajowy Zjazd Delegatów w Ustce. Zjazd dokonał podsumowania minionej kadencji i dokonano wyboru władz. Na podstawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania Komisji Krajowej Komisja Krajowa otrzymała absolutorium za kadencję 20014 – 2016. Wybrano nowe władze Związku. Zgodnie z uchwałą nr 5 KK w kadencji 2016 – 2020 składała się będzie z 16 osób Po 4 miejsca podzieliły między siebie regiony: Wielkopolski i Zachodniopomorski, 3 Białostocko – Łomżyńsko – Suwalski, 3 komisje indywidualne i 1 Region Pomorski. 16 miejsce przypadło przewodniczącemu Komisji Krajowej.

Przewodniczącym Związku na kolejną kadencję wybrano Grzegorza Durskiego. Skład nowo wybranych władz w zakładce. W trakcie Zjazdu dyskutowano nad planami na następną kadencję oraz rozwojem Związku.

Po Zjeździe zebrały się wszystkie władze i ukonstytuowały się. Komisja Krajowa przyjęła preliminarz na 2017 i wybrała prezydium (przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik).


Stanowisko Konfederacji w sprawie sytuacji w ZE PAK w Koninie:
1
2

Pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy od komisji zakładowej Związku z Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” w sprawie uprawnień emerytalnych pracowników Huty.

W dniu 23.10.2015 odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej w Szczecinie. Na posiedzeniu omówiono sytuacje w poszczególnych regionach i organizacjach zakładowych. Przedstawiciele Regionu Wielkopolska zgłaszali niepokojące sygnały o zwolnieniach i likwidacjach spółek działających w ramach Grupy Kapitałowej ZE PAK (szczegóły w Aktualnościach). W związku z wyborami parlamentarnymi zastanawiano się nad zmianami, które mogą się pojawić w najbliższym czasie w życiu politycznym i gospodarczym oraz ich wpływu na pracowników.

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego FZZ. Zebrani zatwierdzili kandydaturę Piotra Rybińskiego na eksperta w sprawie energetyki do dyspozycji FZZ.

W związku z wyborami przyjęto uchwałę nr 1 z kluczem wyborów i terminami. Zatwierdzono preliminarz wydatków na 2016 rok.


Zbiórka na nagrobek dla śp. Mariana Jurczyka


KM KNSZZ Solidarność`80 przy ZE PAK w Koninie walczy o utrzymanie regionu konińsko-tureckiego i o rozwój Zespołu Elektrownii Pątnów-Adamów-Konin.

[więcej]


XI Zgromadzenie Konfederacji 17-09.09.2015 rok w Łukęcinie


Msza św. w I rocznicę śmierci śp. Mariana Jurczyka

29.12.2015 o godzinie 18, w pierwszą rocznicę śmierci śp. Mariana Jurczyka, w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Strzałowska 26 ,w Szczecinie, zostanie odprawiona msza święta w intencji Zmarłego


Z bólem zawiadamiamy, że 11.11.2015 roku w wypadku samochodowym zginął przewodniczący FZZ, Tadeusz Chwałka. Rodzinie i najbliższym współpracownikom w imieniu KNSZZ Solidarność`80 składamy wyrazy współczucia.


Szkolenia z prawa pracy.

W dniach 15-17.04.2015 w miejscowości Wąsosze (koło Konina) odbędzie się szkolenie dla członków Związku z zakresu prawa pracy, w tym również z zakresu bhp. Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem KK.


Wystąpienie Grzegorza Durskiego w imieniu przyjaciół Mariana Jurczyka na pogrzebie

Marian drogi Przyjacielu!!

Jak zawsze w chwilach trudnych - tak i dzisiaj stajemy przy Tobie – teraz na miejscu Twojego wiecznego spoczynku. Zasłużyłeś sobie całym swoim życiem na to, abyśmy świadczyli o Tobie. Niewielu nas już zostało gdyż niełatwo było być przyjacielem Mariana Jurczyka. Taki miał charakter – kochał wszystkich ludzi miłością jak z hymnu św. Pawła ale prawdziwych przyjaciół Mariana surowo weryfikowało życie. Dawniej milicja, służba bezpieczeństwa – system komunistyczny. Później polityczna opozycja i nieżyczliwe media. Ci, co przetrwali ten czyściec stali zawsze przy Tobie – najczęściej wtedy kiedy potrzebowałeś wsparcia i pozwalałeś sobie pomóc. Stajemy i dzisiaj na Twej ostatniej drodze prosząc, aby dobry Bóg sowicie wynagrodził Twoje cierpienia jakich nie oszczędziło Ci życie.

Żegnaj Marianie przyjacielu odpoczywaj w Pokoju!


Z głębokim smutkiem i bólem zawiadamiamy, że 30.12.2014 roku zmarł Marian Jurczyk, człowiek wielkiego ducha i charyzmy. W Sierpniu 80 roku stanął na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie. Był sygnatariuszem Porozumień Sierpniowych, przewodniczącym Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność, członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Za działalność związkową internowany w trakcie stanu wojennego, a następnie aresztowany pod zarzutem próby obalenia ustroju. Po 1989 roku krytykował porozumienia z władzami komunistycznymi. Założył NSZZ Solidarność`80, a w 1996 roku związek KNSZZ Solidarność`80 – którego był przewodniczącym. Senator RP, dwukrotnie wybrany na prezydenta Szczecina. Honorowy Przewodniczący naszego Związku, zaangażowany działacz społeczny i polityczny. Najważniejsza dla niego była teraźniejszość i przyszłość, dla jej poprawy działał.

Było dla nas zaszczytem , że mogliśmy z Nim współpracować. Wszystkim, których Jego śmierć, tak jak i nas, pogrążyła w smutku składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 03.01.2015 roku:
1130 wystawienie trumny w Katedrze pw. św Jakuba w Szczecinie, ul. Św. Jakuba 1
1200 msza święta w intencji śp. Marina Jurczyka
Po mszy kondukt uda się na Cmentarz Centralny i o 1400 od Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie skieruje się na miejsce pochówku.
Stanowisko FZZ w sprawie Komitetu Protestacyjno - Strajkowego oraz zagadnienia, będące przedmiotem negocjacji:

Żądania negocjacji
Komunikat do Zarządów Wojewódzkich


W dniu 11.12.2014 roku odbędzie się sprawozdawczy XI Krajowy Zjazd Delegatów KNSZZ Solidarność`80 w Poznaniu. Zjazd rozpoczyna się o godzinie 12:00. Miejscem Zjazdu jest H. Cegielski Poznań S.A., ul. 28 Czerwca 1956 nr 213/215, sala 31.

Obecność delegatów na Zjeździe obowiązkowa.


13.11.2014 roku w siedzibie Komisji Krajowej o godzinie 10 rozpocznie się kolejne posiedzenie Komisji


Posiedzenie Komisji Krajowej.

W dniu 23 maja 2014 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej. Miejscem posiedzenia był Białystok.

W trakcie posiedzenia zebrani dyskutowali na temat obecnej sytuacji gospodarczej. Przewodniczący Grzegorz Durski przedstawił informację z odbytego IV Kongresu FZZ.

Przyjęto uchwałę określającą terminarze zebrań i zjazdów sprawozdawczych w 2014 roku - uchwała nr 2.

W sprawach organizacyjnych:

 1. KK została poinformowano o konieczność zmiany adresu siedziby, w związku z planami Miasta Szczecina, dotyczącymi dotychczasowej siedziby,
 2. przyjęto sprawozdanie finansowe za 2013 na podstawie sprawozdania KKR
 3. wykreślono organizację związkową z rejestru KK w związku z jej przerejestrowaniem do Regionu Ziemi Białostocko-Łomżyńsko-Suwalskiej

Komisja Krajowa dokonała interpretacji § 10 pkt. 1 Statutu - uchwała nr 6 - i podjęła decyzję w sprawie zasady kandydowania do władz związku osób, które w tracie kadencji zrezygnowały z pracy w tych - uchwała nr 7.

Ponadto podjęto decyzje w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad (wykreślenie organizacji, spór zbiorowy, zgoda na głosowanie korespondencyjne, opłata ubezpieczenia pomieszczeń KK).

Przedstawiciele KK złożyli kwiaty na grobie niedawno zmarłego działacza Związku, pana Witolda Perkowskiego.


Zebrania i zjazdy sprawozdawcze w 2014 roku.

W związku z faktem, że rokiem 2014 jest rokiem sprawozdawczym, podajemy do wiadomości uchwałę w sprawie terminów - uchwała nr 2.

Najbliższe posiedzenie Komisji Krajowej 23.05.2014 w Białymstoku.
02.05.2014 roku Biuro nieczynne - wolne za 03.05.2014.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł wieloletni działacz Związku, pan Witold Perkowski. Pan Perkowski był jednym z założycieli KNSZZ Solidarność`80, wieloletnim wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej, twórcą i wieloletnim przewodniczącym Regionu Białostocko-Łomżyńsko-Suwalskiego. Angażował się dla dobra społecznego w działalność samorządową i polityczną. Wspaniały człowiek, oddany społecznik i patriota, świetny kolega.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Msza św. w intencji śp. Witolda Perkowskiego odbędzie się 04.03.2014, o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem Św. Boboli w Białymstoku, po niej zostaną odprawione uroczystości pogrzebowe.

07.11.2013 roku odbyło się posiedzenie Sekcji Transport KNSZZ Solidarność`80. Sekcja zrzesza wszystkie organizacje zakładów Związku reprezentujące pracowników transportu - kierowców wszystkich rodzajów transportu i kolejarzy. Zadaniem sekcji jest podejmowanie działań w celu obrony i reprezentacji członków Sekcji.

Na spotkaniu przyjęto projekt regulaminu oraz wybrano władzę Sekcji. Przewodniczącym został pan Paweł Minge.

Wszystkich zainteresowanych projektem regulaminem oraz pracą w sekcji prosimy o kontakt z Biurem KK.


W dniu 25.10.2013 odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej w Szczecinie.

Posiedzenie zostało zdominowane podsumowaniem protestów, które we wrześniu odbyły się w Warszawie. Konfederacja wzięła udział we wszystkich dniach protestu. Zastanawiano się czy w przyszłości protesty takie nie powinny się obywać w całej Polsce, a nie tylko w Warszawie.

Zebrani uznali, że sytuacja polityczna i gospodarcza jest zła. Wbrew zapewnieniom rządu rośnie bezrobocie, a zakłady pracy jak nie upadają, to zwalniają pracowników.

Przedstawiciel Związku w Komisji ds. ordynacji wyborczej FZZ przedstawił projekt ordynacji (jeden przedstawiciel na każde rozpoczęte 2000 członków).

Przyjęto preliminarz Związku na 2014 rok oraz zaakceptowano wysokość składki na Konfederację , z której część będzie przekazywana na FZZ.

Następne posiedzenie KK, wiosną 2014 roku odbędzie się w Białymstoku.


W dniach 8-10.11.2012 roku odbył się X Krajowy Zjazd Delegatów w Ustce. Zjazd dokonał podsumowania minionej kadencji i dokonano wyboru władz. Na podstawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania Komisji Krajowej Komisja Krajowa otrzymała absolutorium za kadencję 2008 - 2012. Wybrano nowe władze Związku. Zgodnie z uchwałą nr 5 KK w kadencji 2012 - 2016 składała się będzie z 15 osób Po 4 miejsca podzieliły między siebie regiony: Wielkopolski i Zachodniopomorski, 3 Białostocko - Łomżyńsko - Suwalski, 2 komisje indywidualne i 1 Region Pomorski. 15 miejsce przypadło przewodniczącemu Komisji Krajowej.

Przewodniczącym Związku na kolejną kadencję wybrano Grzegorza Durskiego. Skład nowo wybranych władz w zakładce.

Zjazd dokonał zmiany Statutu (uchwała nr 7):

 1. Organizacje związkowe mogą istnieć i tworzyć się nawet przy 3 osobach (oczywiście do organizacji poniżej 10 osób nie mają zastosowanie przepisy ustawy o związkach zawodowych),
 2. Członkowie Związku, których organizacje związkowe wykreślono z rejestrów, tracą członkostwo w Związku, o ile w ciągu 6 miesięcy od wykreślenia macierzystej organizacji nie potwierdzą chęci dalszego bycia w Związku,
 3. Regiony i KK mogą tworzy koła członków indywidualnych,
 4. Wprowadzono do Statutu jako kolejną władzę Komisję Mandatowo-Wyborczą.

Ustalono, że quorum Krajowej Komisji Rewizyjnej stanowić będzie 3 osoby.

W trakcie Zjazdu dyskutowano nad planami na następną kadencję oraz rozwojem Związku, również w kontekście współpracy z organizacjami reprezentatywnymi.

Po Zjeździe zebrały się wszystkie władze i ukonstytuowały się. Komisja Krajowa przyjęła preliminarz na 2013, wykreśliła Region Łódź zgodnie z wnioskiem Regionu, postanowiono zarejestrować organizacje związkowe z tego Regionu przy KK - zgodnie z ich wnioskiem - oraz postanowiono o zmianie banku.


W dniu 30.03.2012 we Wrześni odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej. Zebrani zapoznali się z sytuacją w organizacjach związkowych regionalnych i indywidualnych. Następnie przedyskutowano obecną sytuacją polityczną i gospodarczą kraju. Omówiono proponowane przedłużenie wieku emerytalnego. Skrytykowano to rozwiązanie, jako naruszające prawa pracownicze i pogarszające sytuację pracowników, a jednocześnie bardzo nieefektywne. Postanowiono przyjąć stanowisko ws. referendum emerytalnego, KK popiera przeprowadzenie referendum w kwestii podwyższenia wieku emerytalnego.

Zebrani odnieśli się również do propozycji ministerstwa edukacji narodowej, aby zmniejszyć wymiar godzin historii w szkołach ponadgimnazjalnych. Uznano tę propozycję za szkodliwą i przyjęto w tej sprawie stanowisko.

W sprawach organizacyjnych przyjęto protokół kontroli gospodarki finansowej Komisji Krajowej przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną. KKR nie wniosła żadnych zastrzeżeń. Sprawozdanie przyjęto.

Następnie przyjęto uchwałę w sprawie preliminarza wydatków na rok 2012 oraz uchwałę nr 2 w sprawie terminów wyborów w roku 2012. Ponieważ podniosły się głosy, aby rozważyć dofinansowanie przejazdów członków KK przez KK, skarbnik Jan Kochanek przypomniał o uchwale Zjazdu z 2008, że koszty te ponoszą organizacje zakładowe. Obie uchwały zostały przyjęte. Przewodniczący Grzegorz Durski poinformował o ostatnich działaniach Konfederacji, przygotowaniach do kolejnego Zgromadzenia oraz o odbytym spotkaniu z Janem Guzym, przewodniczącym OPZZ, w trakcie którego obie strony zadeklarował współpracę w obronie pracowników.

Paweł Minge, z okazji rocznicy powstania organizacji Solidarność`80 przy PKP CARGO w Inowrocławiu zaprosił zebranych na piknik w dniu 28.04.2012 w Biskupinie.


Popracie dla strajkujących rolników

Odpowiedzi na stanowisko KK w sprawie planowanej reformy emerytalnej: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Klubu Poselskiego SLD.


W dniu 25.11.2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej w Szczecinie. W trakcie posiedzenie głównym tematem dyskusji były wyniki niedawnych wyborów parlamentarnych oraz treść expose premiera. Niepokój zebranych powoduje brak spójnej polityki zagranicznej i wewnętrznej, a przede wszystkim zapowiedzi podwyższenia wieku emerytalnego. W tej sprawie przejęte zostało stanowisko, które zostanie przekazane do marszałka Sejmu i Senatu, klubów poselskich oraz na ręce premiera i prezydenta. Wszyscy zebrani uznali, że podwyższenie wieku emerytalnego ma jedynie na celu zmniejszenie kręgu osób, które będą w przeszłości korzystać z emerytur. Członkowie Komisji Krajowej wyrazili zaniepokojenie planami rządu związanymi z wyprzedażą majątku narodowego, a tym samym że będzie miało miejsce zredukowanie miejsc pracy i braku planów rządu na rozwiązanie tragicznej sytuacji na rynku pracy. Postanowiono o podjęciu ponownej próby nawiązanie ściślejszej współpracy z innymi Związkami Zawodowymi.

W części organizacyjnej postanowiono:

 1. Na następnym posiedzeniu KK zostanie przygotowany terminarz wyborczy - w związku z faktem, że 2012 jest rokiem wyborów władz Związku.
 2. Styczeń-luty 2012 odbędzie się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Na koniec posiedzenie złożono sobie życzenia świąteczne.


Uroczyste posiedzenie Komisji Krajowej z okazji 15 rocznicy powstania Związku.


Przemówienie Mariana Jurczyka z okazji rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych pod Bramą Stoczni Szczecińskiej 30.08.2011

Poparcie KNSZZ Solidarność`80 dla strajkującej załogi w PKS Białystok

15 czerwca 2011 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się Ogólnopolska Konferencja poświęcona globalnemu kryzysowi finansowo- gospodarczemu, której organizatorami byli: Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Komitet Naukowo-Techniczny Polityki Techniczno-Gospodarczej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W Konferencji wzięli udział reprezentanci różnych związków zawodowych ze strategicznych branż polskiego przemysłu, działacze stowarzyszeń naukowo-technicznych skupieni w Federacji NOT oraz liczne grono pracowników naukowych z różnych uczelni. Obecny był także Asystent Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Gen. dyw. dr pil Anatol Czaban oraz przedstawiciele niektórych ministerstw.

Efektem prac Konwersatorium jest opracowanie Raportu pt. "PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO I JEGO PRZEJAWY W POLSCE"

Ostatnie posiedzenie Komisji Krajowej, w dniu 08.10 odbyło się w Białymstoku, w siedzibie Zarządu Regionu Białostocko - Łomżyńsko - Suwalskiego.

Na posiedzeniu przedstawiono sytuację w poszczególnych regionach. Przedstawiono stan przygotowań do zjazdów regionach, w tych organizacjach w których od 2008 roku nie przeprowadzono zjazdów.

Postanowiono, że Zwyczajny IX Zjazd Krajowy odbędzie się 3 grudnia 2010 w Poznaniu, współorganizatorem jest KZ przy HCP SA. Decyzje dotyczące poparcia bądź nie w nadchodzących wyborach samorządowych pozostawiono Regionom i komisjom. Zebrani uznali, że rządzący wprowadzają różne tematy zastępcze np. dopalaczy, nie skupiając się nad rzeczywistymi problemami - ubożeniem społeczeństwa, sprzedawaniem zakładów pracy. Uznano, że poprawić sytuację mogłoby zjednoczenie ruchu związkowego - silne związki mogły by wstrzymać wyprzedaż majątku i zadbać o sytuację społeczną. Na najbliższym posiedzeniu Konfederacji zostanie przedstawione pismo KK w tej sprawie.

Przyjęto również propozycję stanowiska zawierającego krytykę działań Komisji Trójstronnej.

Dyskutowano nad pomysłem, aby zwrócić się do członkiń związków różnych o jednoczenie się organizacji, szczególnie Solidarności`80.

Po zakończonym posiedzeniu zebrani mieli okazję zwiedzić piękny Białystok.

Obchody 30 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie

Zapraszamy do przeczytania treści przemówienia Mariana Jurczyka wygłoszonego podczas obchodów trzydziestej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych oraz wywiadu z Grzegorzem Durskim udzielonego z okazji tej samej rocznicy. Można także obejrzeć galerię zdjęć z uroczystości.


W dniu 16.07.2010 roku w Słupsku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej. Przedstawiciele regionów omówili sytuację w organizacjach związkowych im podległych. Zebrani omówili bieżącą sytuację polityczną i wyrazili żal z wyniku wyborów prezydenckich. W związku z bieżącymi wydarzeniami, i padającymi z ust niektórych działaczy PO słów pod adresem tragicznie zmarłego prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego, Komisja postanowiła zająć w tej sprawie stanowisko, które zostanie przekazane do mediów, Marszałów: Sejmu i Senatu oraz przewodniczącego PO.

[więcej]


Stanowisko Komisji Krajowej w sprawie zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej.

W dniu 12.03.2010 obyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej w Szczecinie. Zebrani przedstawili sytuację w organizacjach związkowych, nie stwierdzając większych zmian od ostatniego posiedzenia. Omówiono sytuację gospodarczą i przyjęto stanowisko w tej sprawie. Nawiązując do ostatnich wydarzeń politycznych, skrytykowano zachowanie niektórych posłów, przyjmując stanowisko w tej sprawie.

[więcej]Ekspertyza POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Pożądane kierunki
prorozwojowej, antykryzysowej polityki gospodarczej
Państwa w Polsce.

Kryzys ogarniający od 2008r. gospodarkę światową odczuwany jest także w Polsce; zmalały dochody budżetu państwa, zmalała produkcja przemysłu, wysokie jest bezrobocie. Wystąpił też stagnacyjny spadek w tworzeniu dochodu narodowego/PKB/.

[więcej]

Zmiany w prawie pracy

Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. z 2009 r, nr 125, poz. 1035, zwanej dalej: ustawą) wprowadził kilka zmian w odniesieniu do Kodeksu pracy. Ustawa skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów po 01.07.2008 roku o nie mniej niż 25% w ciągu kolejnych trzech miesięcy po 01.07.2008. Niektóre jednak jej zapisy mają zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. do podmiotów, które w sposób ciągły i stały prowadzą działalność gospodarczą, czyli zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Poniższe zmiany obowiązują do 31.12.2011 roku.

[więcej]

Komunikat nr 2 Konwersatorium "O lepszą Polskę"

Postępują prace nad niezależnym Raportem o globalnym kryzysie gospodarczym

17 grudnia 2008 roku w Warszawie, po trzech latach przerwy, wznowiło swoje prace Konwersatorium "O lepszą Polskę", tym razem złożone z ponad 20-stu niezależnych ekonomistów i ekspertów specjalizujących się w sprawach gospodarczych i finansowych (ostatnie posiedzenie - powołanego z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego - Konwersatorium, w którym uczestniczyło ponad 40 intelektualistów i niezależnych ekspertów prezentujących różne poglądy, odbyło się 2 marca 2005 roku na zakończenie prac, które doprowadziły do opracowania Raportu o stanie państwa i sposobach jego naprawy. W nakładzie 5000 egzemplarzy został on opublikowany w czerwcu 2005 roku ).

[więcej]

W dniu 24.04.2009 odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej w Szczecinie. Zdominowane zostało dyskusją o obecnej sytuacji gospodarczej w kraju. Przedstawiciele poszczególnych regionów Związku omawiając sytuację na swoim terenie wskazywali na pogarszające się warunki życia i zagrożenia finansów w wielu zakładach. W związku z zamiarem redukcji w Poczcie Polskiej przyjęto stanowisko w obronie zagrożonych miejsc pracy.

[więcej]

W dniu 16.01.2009 w Szczecinie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej. W trakcie spotkania omawiano sprawy gospodarki Polski oraz wpływu stanu gospodarki na obecną sytuację pracowników. Zebranie bardzo źle ocenili działania rządu związane z zapobiegania skutkom ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Na przykładzie Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" stwierdzono, że rząd polski w żaden sposób nie wspiera przedsiębiorstw Skarbu Państwa, które znalazły się w złej sytuacji finansowej.

W części organizacyjnej przyjęto uchwałę nr 1 dotyczącą składania oświadczeń w imieniu Komisji Krajowej KNSZZ Solidarność`80, uchwałę nr 2 w sprawie kompetencji członków Prezydium oraz preliminarz na rok 2009.

Ponadto jednogłośnie zobowiązano Przewodniczącego Komisji Krajowej do przygotowania stanowiska w sprawie wezwania rządu do przeprowadzenia referendum w sprawie euro oraz stanowiska w sprawie utraty uprawnień emerytalnych, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów emerytalnych.Stanowisko
Szczecin, 16.01.2009


KOMISJI KRAJOWEJ
KNSZZ SOLIDARNOŚĆ`80


W SPRAWIE: sytuacji w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie SA

Komisja Krajowa zwraca się do Pana Premiera z prośbą o interwencję w związku z trudną sytuacją finansową Huty Cynku Miasteczko Śląskie. Huta, po pewnych trudnościach, w 2006 roku zawarła układ z wierzycielami i cały czas wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

[więcej]

Dość represji i wyzysku!
Łapy precz od Kodeksu Pracy!

20 czerwca na ulicach Warszawy odbędzie się demonstracja współorganizowana przez Komitet Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników oraz współpracujące z nim organizacje związkowe i społeczne.

[więcej]

Stanowisko
z dnia 07.03.2008

KOMISJI KRAJOWEJ
KNSZZ SOLIDARNOŚĆ`80

w sprawie: projektu zmian do Kodeksu Pracy

Komisja Krajowa KNSZZ Solidarność`80, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy i ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 25.02.2008 roku, zdecydowanie odrzuca proponowane tam zmiany i wzywa rządzących do odstąpienia od tych propozycji.

[więcej]

Stanowisko
z dnia 07.03.2008

KOMISJI KRAJOWEJ
KNSZZ SOLIDARNOŚĆ`80

W sprawie: zamiaru sprzedaży akcji H. Cegielskiego - Poznań SA

Komisja Krajowa KNSZZ Solidarność`80 z niepokojem dowiedziała się o zamiarach zbycia akcji przez Skarb Państwa w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski Poznań. Jest to jeden z najstarszych zakładów tego typu działający nieprzerwanie od ponad 150 lat. Cieszy się zasłużoną renomom w kraju i zagranicą, jest przedsiębiorstwem dochodowym. Niezrozumiały jest więc dla nas zamiar Skarbu Państwa pozbycia się akcji w dochodowym przedsięwzięciu.

[więcej]

W dniu 07.12.2007 obyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej w Szczecinie. W części pierwszej posiedzenia, poświęconej sytuacji w Związku oraz sytuacji polityczno-gospodarczej kraju, na podstawie sprawozdań z poszczególnych regionów, stwierdzono że sytuacja Związku w ostatnich miesiącach nie uległa zmianie.

[więcej]

W dniu 20.04.2007 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej. Miejscem spotkania była siedziba Radia Łódź w Łodzi. W trakcie spotkania omawiano sprawy gospodarki Polski oraz wpływu stanu gospodarki na obecną sytuację pracowników.

[więcej]

Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

[więcej]

W dniu 08.12.2006 odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej w Szczecinie. Omówiono sytuację w poszczególnych regionach i komisjach - zwracając przede wszystkim uwagę na niesatysfakcjonujący przyrost bazy związkowej. Przewodniczący G. Durski zapoznał zebranych z informacją o II Zgromadzeniu Konfederacji NSZZ Solidarność`80, którego został przewodniczącym oraz o przystąpieniu kolejnej organizacji związkowej do Konfederacji: NSZZ Solidarność`80 Region Dolnośląski. Dyskutowano nad wysokością składki, jak będzie przekazywana do Konfederacji od każdego członka Związku. Zebrani przyjęli następujące stanowiska:

 1. w sprawie inwigilacji Solidarności`80 w latach 90, na podstawie informacji zawartych w "Naszym Dzienniku"
 2. w sprawie ratyfikowania art. 4 Karty Społecznej Rady Europy.
 3. w sprawie wyprzedaży majątku narodowego
Skarbnik przekazał sprawozdanie z płatności składek, informując że są one w miarę regularne, choć zdarzają się duże dysproporcje.
Spotkanie zakończyło się dzieleniem opłatka oraz złożeniem życzeń świątecznych.


W dniu 14 października 2006 roku we Wrześni odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów KNSZZ Solidarność`80.

Był to Zjazd sprawozdawczy, który podsumował dwa lata, które minęły od ostatnich wyborów. W Zjeździe wzięło udział 49 delegatów.

[więcej]


Stanowskio VII Zjazdu Krajowego Delegatów w sprawie projeku nowego kodeksu pracy.

[więcej]


Wystąpienie w sprawie ZE PAK w Koninie do Jarosława Kaczyńskiego

[strona 1]
[strona 2]
[strona 3]


Ustawa z dnia 07.04.2006 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Dz. U nr 79 poz. 550 z 10.05.2006

Ustawa obliguje pracodawcę do przeprowadzenie konsultacji i informowania pracowników o sytuacji w zakładzie pracy w ramach rady pracowników. Wchodzi w życie z dniem 25.05.2006 roku.

[więcej]

27.06.2006 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Krajowej w Poznaniu.

Gospodarzem spotkania była Komisja Międzyzakładowa przy zakładach H. Cegielskiego - Poznań S.A. Posiedzenie zostało zorganizowane w związku z 50 Rocznicą Poznańskiego Czerwca`56 roku.

[więcej]


Ustawa z dnia 07.04.2006 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Dz. U nr 79 poz. 550 z 10.05.2006

Ustawa obliguje pracodawcę do przeprowadzenie konsultacji i informowania pracowników o sytuacji w zakładzie pracy w ramach rady pracowników. Wchodzi w życie z dniem 25.05.2006 roku.

[więcej]