MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

· Deklaracja członkowska
· Lista obecności
· Uchwała dotycząca władz
· Uchwała dotycząca osób
  chronionych

· Uchwała założycielska
· Wniosek
Przepisy prawne
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

Założenie zakładowej organizacji związkowej.

Do założenia zakładowej organizacji związkowej (międzyzwiązkowej) KNSZZ Solidarność`80 jest niezbędne:
 1. Zebranie co najmniej 10 osób, które podpiszą deklaracje związkową,
 2. Zorganizowanie zebrania założycielskiego, na którym:
  1. zostanie sporządzona lista osób, obecnych na zebraniu,
  2. zebrani wybiorą przewodniczącego zebrania i protokolanta,
  3. uchwała nr 1 o założeniu zakładowej organizacji związkowej KNSZZ Solidarność`80,
  4. uchwała nr 2 o ilości osób, tworzących poszczególne organy,
  Z zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.
 3. Kopie protokołu, uchwał, listy obecności oraz oryginał wniosku podpisanego przez wybraną komisję zakładową o zarejestrowanie należy przesłać na adres właściwego Zarządu Regionu albo Komisji Krajowej (adresy w dziale: Władza), jeżeli nie ma na terenie działania organizacji Regionu. Organ rejestrujący na podstawie tych dokumentów dokonuje wpisu do rejestru, a odpis przesyła do organizacji zakładowej. Odpis, wraz z uchwałą o ilości członków należy przekazać pracodawcy, a upoważnienie do potrącania składek do działu płacowego.
  Obowiązkiem zakładowej organizacji związkowej jest ochrona praw pracowników, dbanie o ich interesy oraz przestrzeganie Statutu i postanowień władz Związku, w tym również odprowadzenie składek związkowych w wysokości 1% od wynagrodzenia brutto oraz 50 groszy od członka składki na Konfederację. Uprawnienia wynikają z ustawy o związkach zawodowych oraz innych ustaw.

Zasady dotyczące osób chronionych (ustawa o związkach zawodowych) :

Wybrana Komisja Zakładowa podejmuję uchwałę o tym czyj stosunek pracy , spośród członków Komisji, jest szczególnie chroniony.

Organizacja co 6 miesięcy, do 10 następnego miesiąca, przekazuje pracodawcy informację, o ilości członków w organizacji zakładowej, będących pracownika lub osobami wykonujących pracę zarobkową . Jeżeli takiej informacji nie przekaże pracodawca nie jest zobowiązany do współpracy z organizacją.


Art. 32.
 1. Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:
  1. wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
  2. zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, o którym mowa w pkt 1 - z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne przepisy.
 2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, przysługuje przez okres określony uchwałą zarządu, a po jego upływie - dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie.
 3. Zarząd zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu art. 253 ustawy, wskazuje pracodawcy pracowników podlegających ochronie przewidzianej w ust. 1, w liczbie nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy albo liczba pracowników ustalona zgodnie z ust. 4. ( reprezentatywna jest organizacja KNSZZ Solidarność`80 zrzeszająca 8% załogi, wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy).
 4. Zarząd zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w ust. 3, zrzeszającej do 20 członków ma prawo wskazać pracodawcy 2 pracowników podlegających ochronie przewidzianej w ust. 1, a w przypadku organizacji zrzeszającej więcej niż 20 członków będących pracownikami ma prawo wskazać, jako podlegających tej ochronie, 2 pracowników oraz dodatkowo:
  1. po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 10 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 21 do 50 tych członków,
  2. po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 20 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 51 do 150 tych członków,
  3. po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 30 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 151 do 300 tych członków,
  4. po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 40 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 301 do 500 tych członków,
  5. po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 50 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale powyżej 500 tych członków.
  5. Osobami stanowiącymi kadrę kierowniczą w zakładzie pracy, o których mowa w ust. 3, są kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy albo wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, a także inne osoby wyznaczone do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
 5. Ochrona przewidziana w ust. 1, w zakładowej organizacji związkowej innej niż wymieniona w ust. 3 i 4, przysługuje jednemu pracownikowi imiennie wskazanemu uchwałą zarządu tej organizacji.
 6. Ochrona przewidziana w ust. 1 przysługuje, przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia komitetu założycielskiego zakładowej organizacji związkowej, nie więcej niż trzem pracownikom imiennie wskazanym uchwałą komitetu założycielskiego.
 7. W przypadku gdy właściwy organ nie dokona wskazania, o którym mowa w ust. 3, 4, 6 albo 7, ochrona przewidziana w ust. 1 przysługuje - w okresie do dokonania wskazania - odpowiednio przewodniczącemu zakładowej organizacji związkowej bądź przewodniczącemu komitetu założycielskiego.
 8. Ochrona przewidziana w ust. 1 przysługuje pracownikowi pełniącemu z wyboru funkcję związkową poza zakładową organizacją związkową, korzystającemu u pracodawcy z urlopu bezpłatnego lub ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Ochrona przysługuje w okresie tego urlopu lub zwolnienia oraz przez rok po upływie tego okresu. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wyraża właściwy statutowo organ organizacji związkowej, w której pracownik pełni albo pełnił tę funkcję.