MENU
Strona główna
O nas
Statut
Władze
Zakładanie
  struktur

Zjazd Krajowy
Przepisy prawne
Konfederacja
Archiwum
  aktualności

Linki
Kontakt
Jesteśmy członkiem
a

Dość represji i wyzysku!
Łapy precz od Kodeksu Pracy!

20 czerwca na ulicach Warszawy odbędzie się demonstracja współorganizowana przez Komitet Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników oraz współpracujące z nim organizacje związkowe i społeczne.

WARSZAWA - 20 czerwca, godzina 13.00-16.00

Początek demonstracji: pod Pałacem Kultury od strony Placu Defilad
Trasa przemarszu: Ministerstwo Pracy - Ministerstwo Gospodarki - Sejm RP - Kancelaria Premiera - MON.

Wzywamy autentyczne organizacje związkowe i społeczne, wszystkich ludzi pracy do wspólnej walki o prawa pracownicze i wolności związkowe!

Podczas demonstracji domagać się będziemy:

  1. Podniesienia płacy minimalnej
  2. Ograniczenia możliwości zatrudniania na tzw. umowy pozakodeksowe
  3. Zachowania prawa do przechodzenia na wcześniejsze emerytury dla dotychczas uprawnionych i rozszerzenie tego prawa na inne grupy zawodowe np. pracowników ochrony zdrowia.
  4. Żadnych zmian w Kodeksie Pracy pogarszających sytuację pracowników
  5. NIE dla prywatyzacji - TAK dla podwyżek płac w ochronie zdrowia
  6. Dość wyzysku w supermarketach i hipermarketach - żądamy wyższych wynagrodzeń i lepszych warunków pracy
  7. Zniesienia podatku dochodowego od emerytur i rent
  8. Zwiększenia ochrony lokatorów - mieszkanie prawem nie towarem

Ludzie pracy, wyzyskiwane i dyskryminowane grupy społeczne i zawodowe stają do wspólnej walki o swoje prawa!

PRAWO PRACY - NASZE PRAWO!"
"DOŚĆ WYZYSKU I ŁAMANIA PRAW PRACOWNICZYCH!"
"NIE CHCEMY PRYWATNEJ SŁUŻBY ZDROWIA!"
"LOKATORZY MAJĄ PRAWO DO DACHU NAD GŁOWĄ - RZĄD NA BRUK!"
"PODATKI DLA NAJBOGATSZYCH - NIE DLA EMERYTÓW!"

Organizatorzy:

Komitet Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników
WZZ "Sierpień 80", NSZZ "Solidraność 80" - Konfederacja
organizacje społeczne obrony praw lokatorów
organizacje emerytów i rencistów

Kolejna już koalicja rządowa planuje zmiany w Kodeksie Prawy oraz Ustawie o związkach zawodowych. Ograniczone mają być prawa pracownicze i swoboda działania związków zawodowych. Projektowane zmiany, dotyczące zarówno dużych zakładów pracy, jak i firm zatrudniających poniżej 10 pracowników, mają ograniczyć prawa pracownicze i swobodę działania organizacji związkowych. Te plany są kolejnym przejawem walki ze zdobyczami ruchu pracowniczego. Rząd chce zezwolić na bezkarne zwalnianie z pracy kobiet w ciąży oraz pracowników w okresie przedemerytalnym. To wola stron ma decydować o tym, czy z pracownikiem zawrze się umowę o pracę, czy umową cywilnoprawną lub zmusi się go do samozatrudnienia. Plan w prawie pracy przewiduje również, że Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie mogła samodzielnie wnieść powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy, lecz będzie mogła to zrobić, wyłącznie za zgodą pracownika. Oznaczać to będzie całkowitą bezkarność i dowolność zawierania stosunku pracy z pracownikiem. Nadużywane obecnie "umowy śmieciowe" i zatrudnianie pozakodeksowe stanie się powszechną plagą. Zatrudnieni w ten sposób pracownicy pozbawieni są jakichkolwiek gwarancji kodeksowych. Nie mają prawa do urlopu, chorobowego, nie mają opłacanych składek, opłacani są poniżej minimalnej płacy gwarantowanej.

Stanowiący sejmową większość liberałowie chcą ograniczyć głównie prawa osób zatrudnionych w małych firmach, zatrudniających mniej niż 10 osób. Pojawił się pomysł, aby w takich zakładach pracy nie ewidencjonować czasu pracy, co pozwalałoby zmuszać pracowników do wielogodzinnej pracy ponad siły przez 7 dni w tygodniu.

PO i PSL chcą doprowadzić także do znacznego ograniczenia wolności związkowych. Dopuszczone do działania mają być tylko te związki zawodowe, które na mocy odgórnego wskazania administracyjnego uzyskają certyfikat zezwalający na ich istnienie. Postulat ten znalazł gorliwych wyznawców wśród największych central związkowych, które obawiają się organizacji związkowych stojących konsekwentnie na straży interesów pracowniczych. To bezprecedensowy zamach na swobodę działania związków zawodowych, które realnie i konsekwentnie reprezentują interesy pracowników. Uznawane mają być tylko te związki zawodowe, które uzyskają koncesję na działanie od władzy i organizacji pracodawców.

Pomimo formalnie obowiązującej równości praw coraz liczniejsze grupy pracowników są na rynku pracy dyskryminowane. Jedną z takich grup są osoby pracujące czasowo, w tzw. elastycznych formach zatrudnienia. Osoby pracujące na tzw. "umowach śmieciowych" są całkowicie pozbawione ochrony z tytułu, i tak już mocno okrojonego, Kodeksu Pracy.

Antypracownicza polityka władz doprowadziła do coraz większej ilości protestów społecznych. W dniu 20 lutego opinią publiczną wstrząsnął dwugodzinny strajk pracownic Tesco w Tychach - pierwszy w historii Polski strajk w hipermarkecie. Strajkują nauczyciele, kierowcy autobusów i tramwajów, kolejarze i pocztowcy. Zwycięstwem zakończył się 46-dniowy strajk górników w kopalni "Budryk". Wciąż protestują pracownicy ochrony zdrowia, którzy domagają się podwyżek płac i sprzeciwiają się planom prywatyzacji szpitali. O swoje prawa upominają się również inne grupy społeczne: emeryci, renciści i lokatorzy.

Najwyższy czas, aby o swoje prawa i interesy walczyć wspólnie!

Więcej: www.pracownicy.org lub www.wzz.org.pl kontakt: bzietek@wzz.org.pl